Нашата мисија е постојано следење на потребите на нашите потршувачи и одржување на големата доверба која кон нас ја имаат тие. Сето тоа го градиме преку следниве ВРЕДНОСТИ :

  • Врвен КВАЛИТЕТ во сите области, почнувајќи од суровините, производството, дистрибуцијата, маркетингот и продажбата

  • Највисоки СТАНДАРДИ во секој дел на работењето

  • Постојана ОБУКА на кадарот на сите нивоа

  • Доверливост и ПАРТНЕРСКИ однос со нашите добавувачи

  • Грижа за подобрување на УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА по најновите стандарди

  • Заштита на животната средина

  • Општествена одговорност